Legalizacija objekta

Ispis
PDF
ŠTO TREBA PRILOITI ZAHTJEVU ZA LEGALIZACIJU?
 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadlenog katastarskog ured
 • 3 primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pro?elja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt.
 • najmanje 4 fotografije u boji ili crno - bijele, minimalne veli?ine 150 x 100 mm, koje prikazuju tu zgradu obavezno s uli?ne strane i svih susjednih strana.
 • mišljenje ovlaštenog inenjera gra?evinarstva da zgrada ispunjava bitnih zahtjeva mehani?ke otpornosti i stabilnosti.
 • potvrdu o prebivalištvu
 • izvod iz zemljišne knjige
 • dokazi o vremenu gra?enja

 

ŠTO SE MOE LEGALIZIRATI?
 • zgrada izgra?ena bez akta kojim se odobrava gra?enje, odnosno protivno tom aktu, te dogra?eni ili nedogra?eni dio postoje?e zgrade izveden bez akta kojim se odobrava gra?enje, odnosno protivno tom aktu,  a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izra?enoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog 21. lipnja 2011. god.
 • nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veli?ine i smještaja na ?estici izgra?ena u skladu s vae?im prostornim planom.

 

ŠTO SE NE?E MO?I LEGALIZIRATI?
 • nelegalno izgra?eno u zašti?enom obalnom podru?ju mora u pojasu do 70 metara, osim nezakonitih zgrada u kojima se ivi te zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uklju?uju poljoprivredne djelatnosti uz pruanje ugostiteljskih i turisti?kih usluga, ako su se iste koristile prije 21. lipnja 2011. god.
 • gra?evine izvan gra?evinskog poru?ja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zašti?eno podru?je u kategoriji strogi rezervat, posebni rezervat i park - šuma.
 • gra?evine izgra?ene na planiranim ili istraenim koridorima i površinama prometnih, energetskih i vodnih gra?evina.
 • gra?evine na izdvojenom gra?evinskom podru?ju izvan naselja koje je prostornim planom predvi?eno za druge namjene od javnog i op?eg interesa, te turisti?ko - ugostiteljske i proizvodne namjene.
 • izgra?eno na poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za zgrade poljoprivredno i obiteljskog gospodarstva koja uklju?uju poljoprivredne djelatnosti uz pruanje ugostiteljskih i turisti?kih usluga.
 • izgra?eno u gospodarskoj i zaštitnoj šumi te šuma s posebnom nemjenom
 • gra?evine na prostoru istraenog arheološkog nalazišta ili zone, povijesna graditeljska cjelina upisana u Listu svjetske baštine i registrirano ili evidentirano pojedina?no kulturno dobro.
 • podru?je posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za pi?e
 • eksploatacijsko polje na površini javne namjene, na pomorskom dobru ili vodnom dobru
 • zgrade od materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost korištenja (npr. baraka)
 • sklopovi koji nisu nastali gra?enjem (kamp-ku?ica, kontejner)

 

PRAVNI U?INCI BESPRAVNE GRADNJE
 • nezakonita zgrada i druga zgrada izgra?ena bez akta kojim se odobrava gra?enje te zemljište na kojemu je izgra?ena takva zgrada ne moe se otu?iti niti stjecati naslje?ivanjem dok se takva zgrada ne ukloni
 • rješenje o izvedenom stanju nema pravnih u?inaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgra?ena.
 • zgrada, odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju moe se rabiti u dijelu u kojemu je dovršena, priklju?iti na komunalne vodne gra?evine, na elektroenergetsku mreu i drugu infrastrukturu te se za obavljanje djelatnosti u istoj moe izdati rješenje prema posebnom zakonu.
 • katastarski ured evidentira zgradu ili njezin rekunstruiranio dio u katastarskom operatu ako je za tu zgradu doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 • nadleni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po slubenoj dunosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabiljebu da je priloeno rješenje o izvedenom stanju uz navo?enje naziva i oznake tog akta.

 

IZDAVANJE DOZVOLA I RJEŠENJA

Prema Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji od po?etka 2008. godine, upravna tijela upanije i Grada Zagreba, odnosno gradova, obavljaju poslove izdavanja akata za gra?enje, pa ?e tako i zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju rješavati ta nadlena tijela. Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 

prilae se:

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren kod nadlenog katastarskog ureda koji je izradio ovlašteni geodet.
 • arhitektonski snimak u 3 primjerka, koji je izradio ovlašteni arhitekt.
 • mišljenje ovlaštenog inenjera gra?evinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehani?ke otpornosti i stabilnosti.
 • uvjerenje policijske uprave, odnosno postaje o mjestu prijavljenog prebivališta za one vlasnike koji ?e ostvarivati pravo na umanjenje naknade.
 • dokaze u svrhu obra?una naknade za zadravanje nezakonito izgra?ene zgrade u prostoru, a to moe biti izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovaraju?i dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu gra?enja i sli?no.

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 1