Legalizacija objekta

Ispis
PDF
ŠTO TREBA PRILOŽITI ZAHTJEVU ZA LEGALIZACIJU?
 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ured
 • 3 primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pročelja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt.
 • najmanje 4 fotografije u boji ili crno - bijele, minimalne veličine 150 x 100 mm, koje prikazuju tu zgradu obavezno s ulične strane i svih susjednih strana.
 • mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.
 • potvrdu o prebivalištvu
 • izvod iz zemljišne knjige
 • dokazi o vremenu građenja

 

ŠTO SE MOŽE LEGALIZIRATI?
 • zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, te dograđeni ili nedograđeni dio postojeće zgrade izveden bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,  a koja je evidentirana na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH završenog 21. lipnja 2011. god.
 • nezakonita zgrada koja u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađena u skladu s važećim prostornim planom.

 

ŠTO SE NEĆE MOĆI LEGALIZIRATI?
 • nelegalno izgrađeno u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara, osim nezakonitih zgrada u kojima se živi te zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, ako su se iste koristile prije 21. lipnja 2011. god.
 • građevine izvan građevinskog poručja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zaštićeno područje u kategoriji strogi rezervat, posebni rezervat i park - šuma.
 • građevine izgrađene na planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih i vodnih građevina.
 • građevine na izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za druge namjene od javnog i općeg interesa, te turističko - ugostiteljske i proizvodne namjene.
 • izgrađeno na poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište, osim za zgrade poljoprivredno i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga.
 • izgrađeno u gospodarskoj i zaštitnoj šumi te šuma s posebnom nemjenom
 • građevine na prostoru istraženog arheološkog nalazišta ili zone, povijesna graditeljska cjelina upisana u Listu svjetske baštine i registrirano ili evidentirano pojedinačno kulturno dobro.
 • područje posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće
 • eksploatacijsko polje na površini javne namjene, na pomorskom dobru ili vodnom dobru
 • zgrade od materijala koji ne osigurava trajnost i sigurnost korištenja (npr. baraka)
 • sklopovi koji nisu nastali građenjem (kamp-kućica, kontejner)

 

PRAVNI UČINCI BESPRAVNE GRADNJE
 • nezakonita zgrada i druga zgrada izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje te zemljište na kojemu je izgrađena takva zgrada ne može se otuđiti niti stjecati nasljeđivanjem dok se takva zgrada ne ukloni
 • rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.
 • zgrada, odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se rabiti u dijelu u kojemu je dovršena, priključiti na komunalne vodne građevine, na elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu te se za obavljanje djelatnosti u istoj može izdati rješenje prema posebnom zakonu.
 • katastarski ured evidentira zgradu ili njezin rekunstruiranio dio u katastarskom operatu ako je za tu zgradu doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 • nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

 

IZDAVANJE DOZVOLA I RJEŠENJA

Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji od početka 2008. godine, upravna tijela županije i Grada Zagreba, odnosno gradova, obavljaju poslove izdavanja akata za građenje, pa će tako i zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju rješavati ta nadležna tijela. Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju 

prilaže se:

 • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama, ovjeren kod nadležnog katastarskog ureda koji je izradio ovlašteni geodet.
 • arhitektonski snimak u 3 primjerka, koji je izradio ovlašteni arhitekt.
 • mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti.
 • uvjerenje policijske uprave, odnosno postaje o mjestu prijavljenog prebivališta za one vlasnike koji će ostvarivati pravo na umanjenje naknade.
 • dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a to može biti izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokazi o vremenu građenja i slično.

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 3