Iskol?enje objekta

Ispis
PDF
Što je iskol?enje?

Iskol?enje je postupak prenošenja i ozna?avanja projektiranih dimenzija na terenu.

Iskol?enje objekta je geodetska usluga koja uklju?uje prijenos dimenzija, poloaja to?aka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na teren.

Nakon iskol?enja, potrebno je napraviti elaborat iskol?enja – što je po zakonu obveza prije gradnje.

Investitor zgrade duan je najkasnije do dana po?etka radova imati pravomo?an akt na temelju kojeg se stje?e pravo gra?enja (rješenje o uvjetima gra?enja, gra?evinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta – ovisno o veli?ini zgrade) te elaborat iskol?enja gra?evine.

 U prijavi po?etka gra?enja, investitor je duan navesti izvo?a?a i oznaku elaborata iskol?enja.

Izvo?a? na gradilištu mora po zakonu imati, uz ostalo, i elaborat iskol?enja gra?evine.

Što je elaborat iskol?enja gra?evine?

Elaborat iskol?enja gra?evine ili elaborat o iskol?enju gra?evine je skup grafi?kih i pisanih dokumenata koji opisuju iskol?enje objekta obavljeno na terenu.

Nuan je za po?etak gradnje, što je definirano Zakonom o prostornom ure?enju i gradnji.

Sastoji se od tehni?kog izvješ?a s opisom projektnog zadatka, korištenog instrumentarija te osnovnim podacima o gra?evini, popisa koordinata iskol?enih to?aka i poligona te skice iskol?enja.

Iskol?enje i elaborat iskol?enja gra?evine izra?uje geodetska tvrtka ovlaštena za obavljanje poslova dravne izmjerei katastra nekretnina.

Naš ured obavlja sve usluge iskol?enja kao i izradu pripadnih elaboratat iskol?enja.

Dokumenti potrebni prilikom iskol?enja i izrade elaborata iskol?enja

Prije iskol?enja objekta na terenu, vano je osigurati projekt u digitalnom obliku da bi se mogla obaviti priprema za iskol?enje.

Za izradu elaborata vani su slijede?i dokumenti:
  • pravomo?an akt na temelju kojega se stje?e pravo gra?enja (rješenje o uvjetima gra?enja, gra?evinska dozvola ili potvrda glavnog projekta)
  • arhitektonski projekt na uvid

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 2