Geodetski snimak

Ispis
PDF
Što je geodetski snimak?

Geodetski snimak grafi?ki je prikaz stvarnog stanja na terenu, poloaja i oblika objekata te njihovog me?usobnog odnosa.

Geodetski snimak , ovisno o namjeni, moe imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se nazna?ava kotama i slojnicama. Kote su to?ke terena sa pridruenom visinom.

Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

?emu slui geodetski snimak?

Budu?i da na dravnoj razini postoji velik problem neuskla?enosti katastarskih podloga sa stvarnim stanjem na terenu, prilikom mnogih radova preporu?uje se od ovlaštenog geodetskog stru?njaka zatraiti izradu geodetskog snimka.

Naj?eš?e namjene geodetskog snimka stvarnog stanja su slijede?e:
  • odre?ivanja stvarne površine ?estice prilikom kuprodaje nekretnine
  • za ishodovanje uvjerenja za uporabu
  • snimak izvedenog stanja gra?evine
  • prilae se zahtjevu prilikom ishodovanja uvjerenja o starosti gra?evine
  • koristi se kao temelj za pokretanje spora u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • za odre?ivanje površine na kojoj ?e se vršiti upis slunosti u zemljišne knjige
  • predstavlja smjernicu uz pomo? koje odvjetnik pokre?e parnicu prilikom spora o vlasništu nad dijelom pojedine ?estice ili ?estica. Na snimku se linijom i šrafurom ozna?ava podru?je koje je predmet spora.

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 1