Etairanje

Etairanje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad to?no odre?enim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadaju?ih dijelova.

Saznaj više...

Legalizacija objekta

Legalizacija objekta je isho?enje odgovaraju?eg akta kojim se bespravno izgra?eni objekt legalizira.

Saznaj više...

Geodetski snimak

Geodetski snimak grafi?ki je prikaz stvarnog stanja na terenu, poloaja i oblika objekata te njihovog me?usobnog odnosa.

Saznaj više...

Identifikacija ?estice

?est slu?aj u praksi je potreba za identifikacijom nekretnina. Pri tome razlikujemo dva slu?aja:

Vlasnik ne zna gdje mu se nalazi ?estica, ali ima broj ?estice ?iji...

Saznaj više...

Iskol?enje me?e

Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze.

Od vlasnika nekretnine - zemljišta se o?ekuje da...

Saznaj više...

Iskol?enje objekta

Iskol?enje je postupak prenošenja i ozna?avanja projektiranih dimenzija na terenu.

Iskol?enje objekta je geodetska...

Saznaj više...

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna...

Saznaj više...

Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga je topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom izra?ena  u odgovaraju?em mjerilu i ovjerena...

Saznaj više...

Upis objekta u katastar

Upis / uplana objekta je postupak kojim se evidentira objekt na katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgra?ene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati objekt u katastru i zemljišnoj knjizi.

Saznaj više...

Uskla?enje katastra i gruntovnice

?est problem u praksi, pogotovo na podru?ju Zagreba, je neuskla?enost katastarskog...

Saznaj više...

Tko je online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 1